Womentor är en del av Womentor är en del av TechSverige

Womentor­företagen bättre på jämställdhet än bransch-snittet

Statistiken för 2017 visar på en i stort sett oförändrad snedfördelning av andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen i Sverige, såväl på medarbetar- som chefs- och VD-nivå. Men det finns undantag: de företag som deltagit i IT&Telekomföretagens ledarskaps- och förändringsprogram Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt.

Detta bekräftas också av det sammantagna resultatet av Womentor-företagens JÄMIX som för första gången ingår i programmet: de 16 Womentor-företagen har en medianpoäng på 135 poäng, vilket kan jämföras med 116 poäng som var medianen för samtliga medverkande (drygt 200 svenska företag och organisationer) i JÄMIX 2016.

– Det vi ser att företag framför allt efterfrågar är verktyg för att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning av jämställdhet och inkludering, och det är också detta som är den främsta framgångsfaktorn för de som lyckas genomdriva förändring. Att Womentor-företagen är bättre på jämställdhet än branschsnittet, och i många fall än arbetslivet i stort, bekräftar att målinriktat arbete lönar sig också på det här området vilket fler företag borde kunna ta efter, säger Sofia Yngwe kommunikationschef på IT&Telekomföretagen.

Womentor har drivits sedan 2006, som ett förändringsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män. Syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor. Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, enligt tesen att fler kvinnor på chefspositioner har en positiv inverkan på andelen kvinnor totalt i företaget.

Många företag efterfrågar också verktyg för att kunna jämföra sig med andra i branschen och med näringslivet i stort, och för att möta det behovet ingår Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX i Womentor från 2018.

JÄMIX beskriver jämställdheten i organisationen grundat på 9 nyckeltal. Nyckeltalsinstitutets analys av Womentor-företagen visar på ett antal styrkor, men också på fortsatta utmaningar att arbeta vidare med.

Exempel på styrkor:

  • Tillsvidareanställning och heltidstjänst uppvisar ingen skillnad mellan kvinnor och män.
  • Skillnad i antal uttagna föräldradagar är lägre än i svenskt arbetsliv.
  • Flertalet företag når höga poäng på sitt jämställdhetsarbete.
  • Skillnad i lång sjukfrånvaro lägre än i svenskt arbetsliv.

Exempel på fortsatta utmaningar:

  • Endast 6 av 16 ledningsgrupper är jämställda (40 – 60).
  • Lönestrukturen är inte jämställd. Män har generellt högre löner än kvinnor vilket inte kan förklaras av chefsstrukturen.
  • Kvinnor slutar i högre omfattning än män på ett sätt som vi inte ser i andra branscher.

 

Detaljerad statistik över andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen 

Mer om Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX