Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Etiken i tekniken: Vems värderingar ska styra i framtiden?

I samband med årets Womentordag fick adepter, mentorer och representanter från deltagande företag möjlighet att diskutera hur AI och etik hör ihop. Det blev en livlig diskussion som både visade på vilka enorma möjligheter AI erbjuder samtidigt som det också ställer höga krav på branschens fokus på etik och värderingar.

Robotar, AI och den etiska aspekten

Rubriken för dagen var ”Etiken i tekniken” och deltagarna fick lyssna till Nils-Eric Sahlin, professor i Medicinsk etik, ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik och ledamot i etikgruppen som tagit fram riktlinjer för utveckling av AI åt Europeiska kommissionen. Nils-Eric Sahlin beskrev hur vi behöver förhålla oss till AI, robotar och de etiska aspekterna.

Under föredraget beskrev Nils-Eric vilket enormt värde till exempel robotar och AI kan ha inom sjukvården men också vilka utmaningar som de kan medföra.

Robotar och AI bidrar med stort värde men skapar också oro

Ett område där robotar kan underlätta är inom vården. Allt fler i befolkningen blir äldre. Händerna inom vården räcker inte till. Ett sätt att bemöta det växande behovet av vård och tillsyn är att använda så kallade hälsorobotar. Hälsorobotar har också en stor potential att främja livskvalitén hos patienten, höja vårdkvalitén och effektivisera vården på olika sätt. Det kan handla om allt från ätrobotar till sällskaps- och terapirobotar. Andra exempel på när AI kan hjälpa till är med några av de många beslut som behöver fattas av läkare. På en akutmottagning har läkarna många gånger mindre än en minut på sig att fatta ett beslut. Här skulle en beslutassistent i form av en AI-assistent kunna vara till stor hjälp. På så sätt skulle läkaren få stöd och besluten kunna fattas effektivare. För att nämna några exempel.

Samtidigt pekade Nils-Eric Sahlin på några av de utmaningarna som både robotar och AI för med sig. Upplevelsen är att införandet av både robotar och AI kan försämra livskvalitén och personers integritet samtidigt som rädslan för att den mänskliga kontakten försvinner. En annan farhåga är att introduktionen av robotar tränger undan annan vård. Hur vet vi att en 25-miljoners satsning på en robot är rätt och vilket vårdbehov ska roboten fokusera på? Det finns många aspekter att ta hänsyn till när vi diskuterar hur robotar och AI kan integreras i samhället, som i mångt och mycket landar i rena värderingsfrågor.

Mänskliga värderingar styr roboten

Ett beslut fattas med hjälp av kunskap, information och grundläggande värderingar. Inga beslut fattas utan det sistnämnda. Det pekar på utmaningen när vi integrerar robotar i samhället som med hjälp av AI ska vara ett stöd i beslutsfattandet. Man kan få systemen att följa algoritmer men hur skiljer vi på värderingar och preferenser? Vems värderingar ska roboten ta styras av? Och vem bestämmer vilka värderingar som anses vara rätt?

Dialog på alla nivåer är avgörande

Sammantaget så är det tydligt att i idag lever i ett samhälle där robotar och AI kommer ha en större inverkan på vårt samhälle. Vinsterna är stora men vi behöver diskutera de farhågor som finns och diskussionerna måste ske på lokal, regional, nationell och global nivå.