Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Womentor har spelat en oerhört stor roll i branschen

På förändringsprogrammet Womentors avslutningsdag i december 2018 talade bland andra Pär Fors, ordförande för IT&Telekomföretagen och VD för CGI Sverige, om programmets avgörande roll i deltagarföretagens jämställdhetsarbete. Dagen markerade slutet för Womentors aktiviteter under 2018 och var programmets sista aktivitet i sin nuvarande form. Under dagen summerade deltagarna det gångna året och reflekterade över vad som har varit bra och vad som kan förbättras.

Runt 50 personer från 18 olika företag, både adepter såväl som mentorer, deltog i diskussionerna – ett tydligt tecken på det stora engagemang medlemsföretagen visat under året.

Womentoråret 2018 har varit ett spännande år som bjudit på många intressanta föreläsningar och avslutningsdagen var inget undantag. Arbetet har fokuserat på att nå insikter och få fördjupad kunskap om inkludering och jämställdhet, för att kunna möta programmets mål – att öka andelen kvinnor i ledarposition.

Under dagen talade, förutom Pär, också Ann-Marie Fransson, t.f. förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, och Åse Holmberg som tills nyligen varit kommunikationsdirektör hos Tele2. Womentorsalumnen Åse delade med sig av tio lärdomar från hennes elva år i branschen och gav tre konkreta ledartips till adepterna. En lärdom var att man ska se till att vara aktiv och fråga efter det man vill ha. Hon pratade också om att det man som kvinna och chef måste tänka på är att lyfta de kvinnor som är runt en.

Adepterna har under året arbetat i grupper där de undersökt olika aspekter av inkludering. En grupp kollade på inkludering utifrån ett åldersperspektiv, en annan på EVP (Employer Value Proposition) och vad som är viktigt för anställda. Den tredje gruppen utgick från medarbetarenkäter och drog utifrån dem slutsatser kring hur ett företag bäst främjar inkludering. De kom fram till att det är av yttersta vikt att ledningen prioriterar frågan, att inkludering kopplas till finansiella resultat och att ledningen utbildar samt är en förebild.

Det här året har varit en resa

Deltagarna beskrev det gångna året som mycket intressant och visade uppskattning för att inkludering varit ett centralt tema. Karin Ahlström lyfte fram att fokus för ledarskapsutveckling bör ligga på teamet och inte bara ledaren, därmed summerade Karin mycket av det som har gjort Womentor så framgångsrikt. För sedan Womentorprogrammet startade för tolv år sedan har andelen anställda kvinnor ökat från 25 procent till 34 procent.

Att ha möjlighet att bolla med människor med så mycket kompetens – det är en lyx

Adepterna tyckte att det var lyxigt att ha en mentor och någon beskrev det lite som att ha en PT – någon man kan berätta för vad man vill bli bättre på och som i sin tur bidrar med verktygen. Mentorerna höll i sin tur också med om att mentor-adeptrelationen är väldigt givande och någon konstaterade att det är ”först när man lär ut något som man lär sig själv”.

Det rådde samstämmighet om att mentorskapet är både bra och viktigt. Det konstaterades också att det har varit bra för adepterna att träffa andra kvinnor för att diskutera liknande frågeställningar något som också har gett ett fantastiskt nätverk. Deltagarna tyckte också att det har varit väldigt bra att jobba med mål och pekade på att det har varit en nyckel till varför Womentor har varit så framgångsrikt.

Womentor håller just nu på att utvärderas med målet att utveckla programmet. Deltagarna diskuterade därför vilka förändringar de tror kan vara positiva framåt. I framtiden vill deltagarna försöka få med fler killar och få till fler träffar mellan mentorer och adepter. Det föreslogs också att framtida träffar skulle kunna vara på engelska för att bli ännu mer inkluderande. Många tyckte dessutom att Womentor i framtiden bör fokusera mer på utmaningar i branschen istället för akademiska fördjupningar. Generellt upplever man att behovsanalysen skulle behöva grundas för att göra Womentorprogrammet ännu bättre. För som Pär Fors uttryckte det ”när man jobbar med frågan får man resultat”.