Womentor är en del av Womentor är en del av TechSverige

Företag i Womentor-programmet klart bättre på jämställdhet än genomsnittet

Detta bekräftas av det sammantagna resultatet av Womentor-företagens JÄMIX-resultat för 2019. JÄMIX är ett index framtaget av Nyckeltalsinstitutet som beskriver jämställdheten i organisationen grundat på nio kvantitativa nyckeltal gällande rådande arbetsvillkor för män och kvinnor. Det är andra gången som Womentor-företagen deltar i mätningen.

De 18 Womentor-företagen som deltagit i JÄMIX-mätningen har en medianpoäng på 134, vilket kan jämföras med 120 poäng som var medianen för samtliga medverkande (drygt 370 svenska företag och organisationer i alla branscher).
Även om man bryter ner det på olika branscher så sticker Womentor-företagen ut; Medianpoängen för deltagande företag och organisationer inom Fastighet är 123 och inom Bygg 125. El/energi-branschen landade på samma medianpoäng som Womentor-företagen, det vill säga 134. Högsta möjliga poäng är 180.

Den totala andelen kvinnor i de deltagande Womentor-företagen är också något högre, jämfört med snittet bland IT&Telekomföretagens 1300 medlemsföretag i branschen; 31% kvinnor jämför med 29 %. Sett till andelen kvinnliga chefer är även denna siffra högre bland Womentor-företagen jämfört med snittet i branschen; 35 % jämfört med 31 %.

– Detta är ett kvitto på att de företag som har viljan och ambitionen att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning av jämställdhet och inkludering, också är de företag som lyckas genomdriva en konkret förändring och förflyttning. Att Womentor-företagen är bättre på jämställdhet än snittet, bekräftar att målinriktat arbete lönar sig och att fler företag i branschen borde ta efter, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen.

Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-analys av Womentor-företagen visar på ett antal styrkor, men även på fortsatta utmaningar att arbeta vidare med.

Exempel på styrkor:

  • Nästan alla, både män och kvinnor, har heltidstjänster och tillsvidareanställningar. Alltså blir inte detta, som det är i vissa andra branscher, en jämställdhetsfråga.
  • Kvinnor och män har i princip lika stor sannolikhet att bli internrekryterade till chefspositioner, jämfört med andra branscher.

Exempel på fortsatta utmaningar:

  • Endast hälften av ledningsgrupperna är jämställda; 9 av 18 ledningsgrupper har en underrepresentation av kvinnor (under 40 procent) i högsta ledningen.
  • Lönestrukturen är fortsatt inte jämställd; Kvinnor tjänar generellt sju procent mindre än män och utvecklingen går dessutom sakta.
  • Största utmaningen är att öka andelen kvinnor bland de anställda; mindre än var tredje anställd är kvinna.

Womentorföretagens JÄMIX-resultat visar också på en tydlig korrelation; ju högre andel kvinnor i ledningsgruppen, desto större andel anställda kvinnor inom företaget men också desto större andel kvinnliga chefer.

– Detta visar ju tydligt på vikten av jämställda ledningsgrupper. Ett sätt att locka till sig fler kvinnor till branschen är därför att börja uppifrån. Det som skiljer Womentor från liknande program är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete, inte minst VD själv, säger Christina Ramm-Ericson.

Några har kommit ännu längre

Även om de deltagande Womentor-företagen har fortsatt utmaningar att arbeta vidare med, så kan man ändå konstatera att man har kommit långt i jämförelse med snittet hos samtliga medverkande företag och organisationer. Bland de 10 procent som fått högst poäng, återfinns glädjande nog hela sex av de deltagande Womentor-företagen.

Dessa företag är (utan inbördes ordning):
Fujitsu
Evry
Securitas Intelligent Services
Info Sweden
CGI Sverige

Och allra bäst ut var Agero.

Agero

Företaget Agero, med vd Patrik Frisk, är flerfaldigt prisbelönta för sitt jämställdhetsarbete och närmast veteraner när det gäller deltagande i Womentor-programmet. I 2019-års Jämix-mätning, sticker Agero också ut som bäst i klassen, i jämförelse med de totalt 18 företag i Womentor-programmet som deltagit i mätningen.

Patrik Frisk, VD på Agero: Berätta vad ni gör som uppenbarligen är så framgångsrikt och som ger konkreta resultat?

– Den stora anledningen tror jag är att vi helt enkelt tycker att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och möjligheter. Det är en självklarhet för oss. Jag tycker att många trasslar till det och lägger mycket kraft på att hitta argumenten för varför man skall arbeta med jämställdhet som att bli mer lönsam, innovativ eller effektiv. Högst positiva effekter jag är helt övertygad kommer med ökad jämställdhet men jag tror att vi drivs mer av högre syften. I detta fall att det helt enkelt är självklart att kvinnor och män skall känna sig lika värdefulla.

Trots era goda resultat finns även hos er en stor jämställdhetsutmaning; i dagsläget är endast 32 % av era anställda kvinnor. Hur jobbar ni för att komma tillrätta med denna snedfördelning?

– Absolut och ju mer vi arbetar med frågan desto mer förstår vi att det finns mer att göra. Vi har arbetat med att få bort tex löneskillnader och vi har i antal en jämställd styrelse, ledningsgrupp och chefsnivå så vi har ett bra utgångsläge att arbeta vidare. Men jämställdhet är ju så mycket mer än det som enkelt kan mätas. Vi behöver fortsätta med att diskutera normer och arbeta med att vår verksamhet genomsyras av jämställdhet. Får kvinnor och män lika mycket plats i vår organisation och lyssnar vi lika mycket på alla? Får alla oavsett kön likvärdiga möjligheter när vi startar nya projekt? Gör vi saker på kick-offer som kvinnor och män gillar lika mycket? Det finns massvis med normer som behöver ifrågasättas för att vi skall utvecklas vidare inom jämställdhet.

Enligt ny statistik som är publicerad på itot.se kommer det att ta 7 309 dagar, det vill ssäga 20 år, innan andelen kvinnor och män i IT-branschen är 50/50. Hur känner du inför det? 

– Jag känner att så kan vi inte ha det. Men jag känner också att det är dags för handling. Vi kan inte fastna i att bara argumentera för varför vi skall arbeta med jämställdhet. Ingen kan göra allt men alla kan göra lite. Bara börja med något. Gör något! Nu.

Tre tips för den företagsledare som vill knipa bäst-i-klassen-priset vid nästa års mätning

1. Hitta drivkraften för varför ni skall arbeta med jämställdhet. Jag tror på att hitta högre syften än till exempel lönsamhet som vi kan arbeta med på 100 andra sätt. Förankra.
2. Åtgärda det som ”bara är att göra”. Att se till så att inga löneskillnader finns är egentligen bara att göra. Det handlar om att göra en lönekartläggning och sedan helt enkelt se till så att kvinnor och män får samma lön för samma arbete. Att lägga en strategi under ett par år för att få till en jämställd ledningsgrupp och/eller chefsgrupp är heller inte svårt om man verkligen vill. Här är JÄMIX ett ypperligt verktyg för att få mätbar fakta som underlag.
3. Börja arbeta med normer på företaget. Vad gör vi för aktiviteter på våra kick-offer? Vad pratas det om runt fikabordet? Här börjar det riktigt svåra arbetet som kommer ta lång tid. Men det är här vi behöver arbeta för att bli jämställda på riktigt.

Andelen kvinnliga VDar i branschen är fortfarande väldigt låg och har till och med sjunkit en procent jämfört med föregående år (från 17% till 16 %). Du som man och VD i branschen; hur ska vi få fler kvinnor att också inneha VD-positionerna?

– Oj en fråga med många svar. Men jag tror det viktigaste är att få till jämställda styrelser och här måste ägarna ta sitt ansvar för att skapa ett jämställt arbetsliv. Men jag tror också på att lyfta upp och uppmärksamma de kvinnor som innehar VD-position. Förebilder är viktigt.