Womentor är en del av Womentor är en del av TechSverige

Jämställdheten bland Womentor­företag fortsatt hög – covid till trots

Detta bekräftas av det sammantagna resultatet av Womentor-företagens JÄMIX-resultat för 2020. Detta trots ett år präglat av oro och osäkerhet i branschen och näringslivet i stort, kopplat till den pågående coronakrisen.   

JÄMIX är ett index framtaget av Nyckeltalsinstitutet som beskriver jämställdheten i organisationen grundat på nio kvantitativa nyckeltal gällande rådande arbetsvillkor för män och kvinnor. Det är tredje gången som Womentor-företagen deltar i mätningen. 

Bättre jämställda arbetsvillkor än genomsnittet
De 10 Womentor-företagen som deltagit i JÄMIX-mätningen har en sammanlagd medianpoäng på 127, vilket är bland de bästa av samtliga branscher som uppmättes året före (drygt 370 svenska företag och organisationer i alla branscher). 

Andelen jämställda yrkesgrupper ökar
Medianvärdet för de deltagande Womentor-företagen gällande andelen jämställda yrkesgrupper är 31 procent, jämfört med 18 procent för alla företag i svenskt arbetsliv föregående år. Det är också en ökning från föregående år då siffran för Womentor-företagen låg på 27 procent.  

Större andel kvinnor bland Womentor-företagen
Den totala andelen kvinnor i de deltagande Womentor-företagen är också något högre, jämfört med snittet bland IT&Telekomföretagens 1 350 medlemsföretag i branschen; 31% kvinnor jämför med 29 %.  

Styrkor och fortsatta utmaningar 

Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-analys av Womentor-företagen visar på ett antal styrkor, men även på fortsatta utmaningar att arbeta vidare med. 

Exempel på styrkor:  

  • Trygga anställningsvillkor: Nästan alla, både män och kvinnor, har heltidstjänster och tillsvidareanställningar. Alltså blir inte detta, som det är i vissa andra branscher, en jämställdhetsfråga. 
     
  • Lika möjligheter att göra karriär: Kvinnor och män har i princip lika stor sannolikhet att bli internrekryterade till chefspositioner, jämfört med andra branscher.  

Exempel på fortsatta utmaningar:  

  • Lönestrukturen är fortsatt inte jämställd; Kvinnor tjänar i genomsnitt nio procent mindre än mänUtvecklingen tycks dessutom stå stilla och går inte mot minskade löneskillnader.  
     
  • Fortsatt ojämn könsfördelningen på totalen: Största utmaningen är dock att öka den totala andelen kvinnor bland de anställda; mindre än var tredje anställd är kvinna.  

– Att vi ännu inte nått en jämn könsfördelning i techbranschen är ett faktum men IT&Telekomföretagen bedriver ett aktivt och långsiktigt arbete för att förbättra jämställdheten i branschen. Det är viktigt, inte minst för att fånga upp den kompetens och talang som är en central del av medlemsföretagens och branschens framgångar, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen 

Ambition och tydliga målsättningar ger resultat
Ett av flera initiativ för att åtgärda snedfördelningen mellan kvinnor och män i branschen är IT&Telekomföretagens förändrings- och ledarskapsprogram Womentor, där målsättningen för företagen som deltar i programmet är att nå en jämn könsfördelning till år 2025 (not: där inget kön utgör mindre än 40 procent).  

– Vi ser ju att de företag som har viljan och ambitionen att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning av jämställdhet och inkludering, också är de företag som lyckas genomdriva en konkret förändring och förflyttning, säger Ramm-Ericson. 

En jämställd bransch år 2030
Målsättningen för hela techbranschen – och något som IT&Telekomföretagens styrelse gemensamt slutit upp kring – är att branschen år 2030 ska ha uppnått en jämn könsfördelning. 

– Det är vårt löfteDet kanske kan tyckas ambitiöst, eller inte, men klart är i alla fall att vi har en lång väg kvar och att vi behöver öka takten rejält om vi ska kunna nå ända fram. Ett konkret sätt är att fler företag bör engagera sig i Womentorprogrammet, då det står klart att de företag som deltar i Womentor är bättre på jämställdhet än snittet. Men vi behöver jobba på fler fronter och har som förbund ambitionen att växla upp vårt jämställhetsarbete än mer under åren som kommer, avslutar Christina Ramm-Ericson.  

 

Mer om Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX 

Detaljerad statistik över andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen  

Vitecherupp-podden: Jämställdheten i branschen med Maria Norberg, vd, Teknikkvinnor