Womentor är en del av Womentor är en del av IT&T

Det här är Womentor

Womentor har drivits sedan 2006, som ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor.

Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, enligt tesen att fler kvinnor på chefspositioner har en positiv inverkan på andelen kvinnor totalt i företaget, och att progress inom framstående företag i sin tur har en positiv inverkan på branschen i övrigt.

Då Womentor genomfördes första gången var andelen kvinnor i branschen totalt 32 procent, en siffra som 2016 sjunkit till 28 procent. På chefs- och VD-nivå är utvecklingen positiv om än på en låg nivå: andelen chefer i branschen som är kvinnor har på tio år gått från 26 till 30 procent.

De företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt – företag som deltagit varje år från starten har ökat andelen kvinnor totalt i sina bolag från 25 till 34 procent.

Programmet löper på ett år. Deltagande företag utser en kvinna på chefsposition till adept i Womentor-programmet, och erbjuder två mentorkandidater. Det som skiljer Womentor från liknande program är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete.

Sedan 2006 har 347 adepter, lika många mentorer och 57 företag medverkat i Womentor. Många av företagen återkommer som deltagare år efter år. Womentor är ett strategiskt initiativ av IT&Telekomföretagen inom Almega. Ända sedan starten 2006 har Womentor praktiskt drivits av Karin Ahlström på team- och ledarutvecklingsföretaget Ardida. Karin Ahlström är i grunden civilingenjör med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap, och en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör.

Jämställdhetsindexet JÄMIX®

Det företag framför allt efterfrågar är konkreta verktyg för att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning av jämställdhet och inkludering, och det är också detta som är den främsta framgångsfaktorn för de som lyckas genomdriva förändring. Väldigt många efterfrågar också verktyg för ”benchmarking”: att kunna jämföra sig och sin progress både med andra i branschen och med näringslivet i stort.

För att möta dessa behov ingår Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX i Womentor från 2018. Genom att samarbeta med en erfaren aktör som har en etablerad metod för mätning, målstyrning och indexering av jämställdhets- och mångfaldsarbete till programmet hoppas vi kunna ge ännu mer värde till deltagande företag.

Varför Womentor?

  • Genom sitt fokus på förbättrad jämställdhet och mångfald ökar Womentor företagens konkurrenskraft.
  • Företagens framtida chefsförsörjning säkras genom att kompetenta kvinnor både synliggörs och ges professionell och personlig utveckling.
  • Företag med ett genuint intresse och engagemang för att få fler kvinnor på ledande positioner uppmärksammas för att ha bidragit till förändring.
  • Womentor hjälper företagen att omvandla de egna ambitionerna till konkreta mål och aktiviteter, att få verktyg för att genomföra dessa och samtidigt inspireras av hur andra företag gör.

”Ett väldigt väl genomtänkt och väl utfört program. Engagerad, energigivande och mycket tänkvärt. Övertygad om att detta sträcker sig utanför både adepter och mentorer, även till medlemsföretagen och alla nuvarande och kommande organisationer adepter och mentorer kommer att verka inom.”
Citat av VD, ur 2015 års utvärdering

Anmäl dig till Womentor 2021!

Ansök till Womentor 2021!

Ansök till Womentor 2021

Fråga oss om Womentor!

Karin Ahlström,
Ardida
karin@ardida.se
Mobil: 0709-266 299

Fredrik von EssenFredrik von Essen
IT&Telekomföretagen
fredrik.vonessen@itot.se
Mobil: 070-612 7057