Womentor är en del av Womentor är en del av TechSverige

Slut­rapporter Womentor

2018

2018 deltog 17 företag i Womentor: Agero, Capgemini, CGI, Comhem, Evry, Fujitsu, HP, IBM, IFS Scandinavia, IFS World, IP-Only, Microsoft, PA Consulting, TeliaCompany, Tieto, Tre och We-consulting.

Den gemensamma målsättningen för Womentor är att företagen ska nå minst 40 procent kvinnliga chefer år 2025. I programmet sätts mål på årlig basis, och företagen arbetar systematiskt och uthålligt steg för steg. Företagen som deltagit i Womentor har, sedan starten 2006, haft en bättre utveckling (25 till 34 procent) jämfört med branschen som helhet (25 till 28 procent).

Företagen som deltagit 2018 satte upp konkreta och mätbara mål i början av året, som sedan följdes upp i slutet av året. Varje företag formulerade sina egna mål, men majoriteten av företagen har haft mål som handlar om att öka andelen kvinnor totalt, i ledningsgruppen, på chefsposition eller vid rekrytering. Några företag har också satt mål som handlar om att minska upplevd diskriminering, eller att cheferna i företaget ska genomgå jämställhetsutbildning. 71 procent av de definierade målen uppnåddes helt eller delvis under året.

Under 2018 har åtta företag ökat andelen kvinnor på chefsposition: Microsoft, CGI, IBM,Tieto, Tre, We consulting, IP-only och PA consulting. De företag som uppnått en andel som är 40 procent eller högre är Microsoft, Agero och IFS.

Systematiskt utvecklingsarbete

Womentor 2018 inleddes med att företagen fick möjligheten att använda Nyckeltalsinstitutets index JÄMIX® för kartläggning, analys och jämförelse med andra företag och branscher. Kartläggningen gav varje företag underlag för målsättning och aktiviteter för året. Kartläggningen av Womentor-företagen visar på ett antal styrkor och ett flertal utmaningar.

Wometor-slutrapport-2018

2017

2017 deltog 24 företag i Womentor: Agero, Capgemini, CGI, Com Hem, CSC, Dustin, Evry, Fujitsu, Hi3G Access (3), HP Enterprise, IBM, IFS, InfoCare, IP-Only, Microsoft, Nets, PA Consulting, Sogeti, Tele2, Telenor, Teleopti, TeliaCompany, Teracom och Tieto.

Deltagande företag ges också möjlighet att under max två år i rad agera som (ett av tre) värdföretag för Womentor, och stå värd för en av de obligatoriska träffar som ingår i programmet. Värdföretag 2017 var Evry, Fujitsu och Telia Company. I utvärderingen av programmet som helhet ger 95% av de svarande Womentor 2017 betyget ”Mycket bra” (55%) eller ”Bra”.

Sedan 2016 finns en gemensam ambition för alla deltagande företag: att arbeta för att nå den övergripande målsättningen om att minst 40 % av alla chefer i branschen ska vara kvinnor år 2025. 2017 har fyra av Womentor-företagen uppnått eller passerat det målet, och nio av de deltagande företagen rapporterar att de under 2017 har ökat andelen kvinnor på chefsposition.

IT&Telekomföretagens statistik visar att ökningen av andelen kvinnor på chefsposition i branschen totalt går långsamt/står stilla – från 28 % 2013 till 30 % 2017. Det är alltså en bit kvar till målet om 40 %, men flera av de företag som deltar i Womentor ligger långt över snittet i branschen – i vissa fall så bra som 50/50-fördelning – och många har alltså förbättrat sina siffror under 2017.

Grundtanken med Womentor är att företagens resultat har betydelse också utanför de egna organisationerna; då tongivande företag visar progress och utvecklingsförmåga påverkar det hela branschens utveckling. Detta bekräftas till stor del av 2017 års deltagare, som tror att Womentor bidrar till att öka andelen kvinnliga chefer i det egna företaget – och i ännu högre utsträckning i hela branschen.

Läs och ladda ner slutrapporten för 2017 här